شناسه : 16676919
تلخند /

رطب خورده، منع رطب کی کند?


حکایت این روزهای ما شده حکایت زنبور بی عسل؛ یکی نیست بگه آخه وقتی ما که خودمان حامی یک ایده و یا فکری هستیم و عضو انجمن چرا عسل نداریم.!!!!

طنین خاتم؛حکایت این روزهای ما شده حکایت زنبور بی عسل؛ یکی نیست بگه آخه وقتی ما که خودمان حامی یک ایده و یا فکری هستیم و عضو انجمن چرا عسل نداریم.!!!!
من و شما هی این مطلب را در بوق و کرنا کردیم که بابا کتاب بخونیم هی به این بچه های طفل معصوم به زور فشار می آوریم که برو کتاب بخون برو درستو بخون یک کتاب جانبی هم بخون که الحق و الانصاف مگه این شبکه های اجتماعی و این بازی های اینترنتی و کلش وقتی برای درس میگذاره بگذریم و اونا هم هی غرغر می کنند که نمی خواهم.
یادم چند وقت پیش رفتیم خونه یکی از فامیلا پدر خانواده بچه اش را برده بود عضو کتابخانه کنه که هر وقت کتابی خواست راحت بگیره از قضا پدر خانواده هم که 50 سالی بیشتر نداشت به این امر مهم ادای دین کرده بود و با همون نصفه سوادی که داشت خودشم عضو شده بود و چند تا کتاب هم گرفته بود و اون کتابام در زمینه کشاورزی و از این کارش بسیار خرسند شدم.
حالا من موندم چرا اعضای انجمن کتاب در یک شهری که خودشان حامی هستند و  مشعل به دست ، چرا عضو کتابخانه نیستند! بعد می آئیم هر روز این آمار را روی توی سر مردم می کوبیم که سرانه مطالعه در کشور کم است آخه وقتی متولی عضو نیست من چی بگم آخه !!!!!!
رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 1.0 stars out of 5.