شناسه : 5716181


سردار بهمن کارگر با حضور در برنامه تلویزیونی صبح به خیر ایران به مناسبت روز قانون حجاب و عفاف به موضوع استفاده از کروات اشاره کرد و با رد برخی مطالب رسانه ها در این خصوص افزود: ناجا درباره استفاده افراد از کروات منعی ندارد اما با این که مؤسسه و یا سازمانی کارکنانش را مجبور به استفاده از کروات کند و یا از کارکنان زن بخواهد آرایش کنند، برخورد می کنیم. همراهان نیوز : معاون اجتماعی نیروی انتظامی گفت: ناجا به مسائل و حریم شخصی افراد کاری ندارد. سردار بهمن کارگر با حضور در برنامه تلویزیونی صبح به خیر ایران به مناسبت روز قانون حجاب و عفاف به موضوع استفاده از کروات اشاره کرد و با رد برخی مطالب رسانه ها در این خصوص افزود: ناجا درباره استفاده افراد از کروات منعی ندارد اما با این که مؤسسه و یا سازمانی کارکنانش را مجبور به استفاده از کروات کند و یا از کارکنان زن بخواهد آرایش کنند، برخورد می کنیم. وی گفت: ما به نوع لباس پوشیدن افراد کاری نداریم ولی باید لباسی بپوشند که در آن حداقل عفاف و حجاب رعایت شود. معاون اجتماعی نیروی انتظامی به قانون حجاب و عفاف اشاره کرد و افزود: راهکارهای این قانون از سال 84 در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید که در آن 26 دستگاه مسئولیت دارند. سردار کارگر گفت: از 26 دستگاه مسئول در این خصوص، 24 دستگاه مسئولیت ایجابی و دو دستگاه یعنی نیروی انتظامی و قوه قضاییه وظایف سلبی دارند. وی افزود: ناجا سالانه میلیاردها تومان در زمینه قانون عفاف و حجاب از جمله ساخت مستندات و فیلم و سریال هزینه می کند. سردار کارگر گفت: قانون عفاف و حجاب فقط به بانوان مربوط نمی شود و مردان را هم در بر می گیرد. وی تاکید کرد: وضع حجاب و عفاف روز به روز در کشور بهتر شده است. معاون اجتماعی نیروی انتظامی افزود: 90 درصد افرادی که در خیابان ها تذکر داده می شود به مراکز پلیس امنیت اخلاقی هدایت نمی شوند و تنها 10 درصد آنان به این مراکز ارجاع داده می شوند و از این 10 درصد نیز تعداد بسیار کمی به مراجع قضایی معرفی می شوند.

سردار بهمن کارگر با حضور در برنامه تلویزیونی صبح به خیر ایران به مناسبت روز قانون حجاب و عفاف به موضوع استفاده از کروات اشاره کرد و با رد برخی مطالب رسانه ها در این خصوص افزود: ناجا درباره استفاده افراد از کروات منعی ندارد اما با این که مؤسسه و یا سازمانی کارکنانش را مجبور به استفاده از کروات کند و یا از کارکنان زن بخواهد آرایش کنند، برخورد می کنیم.
همراهان نیوز: معاون اجتماعی نیروی انتظامی گفت: ناجا به مسائل و حریم شخصی افراد کاری ندارد. سردار بهمن کارگر با حضور در برنامه تلویزیونی صبح به خیر ایران به مناسبت روز قانون حجاب و عفاف به موضوع استفاده از کروات اشاره کرد و با رد برخی مطالب رسانه ها در این خصوص افزود: ناجا درباره استفاده افراد از کروات منعی ندارد اما با این که مؤسسه و یا سازمانی کارکنانش را مجبور به استفاده از کروات کند و یا از کارکنان زن بخواهد آرایش کنند، برخورد می کنیم. وی گفت: ما به نوع لباس پوشیدن افراد کاری نداریم ولی باید لباسی بپوشند که در آن حداقل عفاف و حجاب رعایت شود. معاون اجتماعی نیروی انتظامی به قانون حجاب و عفاف اشاره کرد و افزود: راهکارهای این قانون از سال 84 در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید که در آن 26 دستگاه مسئولیت دارند. سردار کارگر گفت: از 26 دستگاه مسئول در این خصوص، 24 دستگاه مسئولیت ایجابی و دو دستگاه یعنی نیروی انتظامی و قوه قضاییه وظایف سلبی دارند. وی افزود: ناجا سالانه میلیاردها تومان در زمینه قانون عفاف و حجاب از جمله ساخت مستندات و فیلم و سریال هزینه می کند. سردار کارگر گفت: قانون عفاف و حجاب فقط به بانوان مربوط نمی شود و مردان را هم در بر می گیرد. وی تاکید کرد: وضع حجاب و عفاف روز به روز در کشور بهتر شده است. معاون اجتماعی نیروی انتظامی افزود: 90 درصد افرادی که در خیابان ها تذکر داده می شود به مراکز پلیس امنیت اخلاقی هدایت نمی شوند و تنها 10 درصد آنان به این مراکز ارجاع داده می شوند و از این 10 درصد نیز تعداد بسیار کمی به مراجع قضایی معرفی می شوند.رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.