شناسه : 5716243
سرپرست اداره تامین اجتماعی شهرستان خاتم :


نیاز به امنیت در ابعاد مختلف آن به ویژه در بعد اقتصادی و اجتماعی از حیاتی ترین نیاز های بشریت است که توجه به آن ازضروریات جامعه محسوب می گردد. تأمین اجتماعی به عنوان یکی ازمهمترین تعلیمات وبرنامه های دین اسلام است،که در قالب اصلی تکامل اجتماعی ازدیرباز درکشورهای اسلامی اجرامی گردد . براساس این اصل کلیه مسلمانان موظف به حمایت ازهمه نیازمندان هستند که به هرنحوخواهان حمایت همنوعان خویشند. بعدازپیروزی انقلاب اسلامی قانونگذاران نظام مقدس اسلامی به خوبی امرفوق راموردعنایت قرارداده اند. سعید ابو یی سرپرست تامین اجتماعی شعبه خاتم در گفت و گو با خبرنگار طنین خاتم به اصل 29 قانون اساسی اشاره کرد و گفت : برخورداری ازتأمین اجتماعی ازنظربازنشستگی بیکاری-پیری-ازکارافتادگی-بی سرپرستی-درراه ماندگی وحوادث وسوانح ونیازبه خدمات بهداشتی ودرمانی ومراقبتهای پزشکی به صورت بیمه وحقی است همگانی که دولت مکلف است طبق قوانین ازمحل درآمدهای عمومی ودرآمدهای حاصل ازمشارکت مردم خدمات وحمایت های مالی فوق رابرای یک یک افرادکشورتأمین کند.قانون تأمین اجتماعی کشورمامتمم واصلاحاتی که برحسب نیازوضرورت جامعه دردوره های مختلف مجلس شورای اسلامی درمفادآن اعمال شده ازلحاظ تنوع ومضمون ارائه خدمات ازمشرقی ترین سازمانهای بیمه ای کشورمحسوب می گردد.بی تردید درسایه توسعه تأمین اجتماعی مطلوب عدالت اجتماعی نیزتحقق خواهد یافت. ابویی به اقدامات و عملکرد این اداره این اداره را به شرح زیر بیان کرد : فعالیتهای اطلاع رسانی وفرهنگ تأمین اجتماعی شعبه خاتم ارتباط مداوم وهدفمندبامخاطبین عاملی مهم درموفقیت یک سازمان ورسیدن به اهداف آن می باشد.ازاین روتأمین اجتماعی شهرستان بااولوییت نهادن به این مهم کوشیده است بابرگزاری جلسات متعددزمینه های ایجادتفاهم وجلب مشارکت مخاطبین راجهت روانسازی وتسهیل درامورفراهم نمایدودراین راستااهم اقدامات انجام شده درشهرستان به شرح ذیل می باشد. تعامل وارتباط دوسویه باکانون هاومحافل کارگری وکارفرمایی وبازنشستگی (کانون بازنشستگان واتحادیه صنوف)وبرگزاری جلسات بانمایندگان اتحادیه صنوف باهدف تشریح وتبین اهداف وخط منشی های سازمان ومعرفی خدمات وعملکردهای استان اعلام آمادگی به نمایندگان صنوف واتحادیه های کارفرمایی وهمچنین کارفرمایان شهرستان جهت برگزاری نشست های مشترک باهدف شفاف نمودن مواضح سازمانی وبررسی راهکارهای تحصیلی ورفع مشکلات موجود. تخصیص یک روزکاری درهفته جهت بحث وتبادل نطرباکارفرمایان جهت اطلاع رسانی قوانین ومقررات جاری وپاسخگویی به مسائل ومشکلات بیمه ای. برگزاری جلسات متعددبابیمه شدگان ومستمری بگیران باهدف رسیدگی به مسائل ومشکلات آنان. -اقدامات انجام شده درراستای طرح تکریم 1-رسیدگی وبررسی نقطه نظرات ارباب رجوع درطرح نظرسنجی ورفع موانع ومشکلات مطرح شده باحظورمسئولین اجرایی مربوطه 2-تقدیروتشکرازهمکارانی که درجهت انجام هرچه بهترامورارباب رجوع فعالیت داشته اند. در بخش تعهدات بلند مدت در سال 1390 توسط تامین اجتماعی شعبه خاتم جمعا مبلغی بالغ بر 11811726491 میالیارد ریال به مستمری بگیران تحت پوشش پرداخت گردیده است . در بخش تعهدات کوتاه مدت در سال 1390 جمعا مبلغی بالغ بر 1080169694 میلیارد ریال به بیمه شدگان تحت پوشش پرداخت گردیده است . در بخش بیمه بیکاری در سال 1390 جمعا مبلغی بالغ بر 1191928804 میلیارد ریال به بیمه شدگان بیکار توسط این شعبه پرداخت گردیده است . در زمینه فضا سازی و نصب پیمان های سازمان در محل اداره و زیبا سازی فضای اداری و اختصاص فضای مناسب برای مراجعه کنندگان و امکانات و تسهیلات لازم برای آزمایش و اسقرار آنان در حد متعارف . وی در جوا سوال خبرنگار طنین خاتم مبنی بر مشکلات و چالش ها موجد چنین گفت : افزایش روز افزون تعداد مستمری بگیران نسبت به تعداد بیمه شدگان ؛ بدهی های انباشت شده و بعضا صعب الوصول بعضی کارگاه های بزرگ در سطح شهرستان ؛ رکود اقتصادی و تعطیلی کارگاه ها با بالا رفتن نرخ بیکاری در طی چند سال گذشته و افزایش مقرری بگیران بیمه بیکاری در شهرستان ؛ عدم شناخت کافی از وظایف و ماموریت های سازمان در سطح شهرستان از اهم مسائل و مشکلاتی است که در سالیان گذشته این اداره با آن موجه بوده است . در پایان گفت و گو خبر نگار طنین خاتم ضمن تشکر از آقای ابویی برای ایشان و همکارانشان آرزوی سلامتی و بهروزی کرد.

نیاز به امنیت در ابعاد مختلف آن به ویژه در بعد اقتصادی و اجتماعی از حیاتی ترین نیاز های بشریت است که توجه به آن ازضروریات جامعه محسوب می گردد. تأمین اجتماعی به عنوان یکی ازمهمترین تعلیمات وبرنامه های دین اسلام است،که در قالب اصلی تکامل اجتماعی ازدیرباز درکشورهای اسلامی اجرامی گردد . براساس این اصل کلیه مسلمانان موظف به حمایت ازهمه نیازمندان هستند که به هرنحوخواهان حمایت همنوعان خویشند. بعدازپیروزی انقلاب اسلامی قانونگذاران نظام مقدس اسلامی به خوبی امرفوق راموردعنایت قرارداده اند.

سعید ابو یی سرپرست تامین اجتماعی شعبه خاتم در گفت و گو با خبرنگار طنین خاتم به اصل 29 قانون اساسی اشاره کرد و گفت : برخورداری ازتأمین اجتماعی ازنظربازنشستگی بیکاری-پیری-ازکارافتادگی-بی سرپرستی-درراه ماندگی وحوادث وسوانح ونیازبه خدمات بهداشتی ودرمانی ومراقبتهای پزشکی به صورت بیمه وحقی است همگانی که دولت مکلف است طبق قوانین ازمحل درآمدهای عمومی ودرآمدهای حاصل ازمشارکت مردم خدمات وحمایت های مالی فوق رابرای یک یک افرادکشورتأمین کند.قانون تأمین اجتماعی کشورمامتمم واصلاحاتی که برحسب نیازوضرورت جامعه دردوره های مختلف مجلس شورای اسلامی درمفادآن اعمال شده ازلحاظ تنوع ومضمون ارائه خدمات ازمشرقی ترین سازمانهای بیمه ای کشورمحسوب می گردد.بی تردید درسایه توسعه تأمین اجتماعی مطلوب عدالت اجتماعی نیزتحقق خواهد یافت.

ابویی به اقدامات و عملکرد این اداره این اداره را به شرح زیر بیان کرد :

فعالیتهای اطلاع رسانی وفرهنگ تأمین اجتماعی شعبه خاتم ارتباط مداوم وهدفمندبامخاطبین عاملی مهم درموفقیت یک سازمان ورسیدن به اهداف آن می باشد.ازاین روتأمین اجتماعی شهرستان بااولوییت نهادن به این مهم کوشیده است بابرگزاری جلسات متعددزمینه های ایجادتفاهم وجلب مشارکت مخاطبین راجهت روانسازی وتسهیل درامورفراهم نمایدودراین راستااهم اقدامات انجام شده درشهرستان به شرح ذیل می باشد. تعامل وارتباط دوسویه باکانون هاومحافل کارگری وکارفرمایی وبازنشستگی (کانون بازنشستگان واتحادیه صنوف)وبرگزاری جلسات بانمایندگان اتحادیه صنوف باهدف تشریح وتبین اهداف وخط منشی های سازمان ومعرفی خدمات وعملکردهای استان اعلام آمادگی به نمایندگان صنوف واتحادیه های کارفرمایی وهمچنین کارفرمایان شهرستان جهت برگزاری نشست های مشترک باهدف شفاف نمودن مواضح سازمانی وبررسی راهکارهای تحصیلی ورفع مشکلات موجود. تخصیص یک روزکاری درهفته جهت بحث وتبادل نطرباکارفرمایان جهت اطلاع رسانی قوانین ومقررات جاری وپاسخگویی به مسائل ومشکلات بیمه ای. برگزاری جلسات متعددبابیمه شدگان ومستمری بگیران باهدف رسیدگی به مسائل ومشکلات آنان. -اقدامات انجام شده درراستای طرح تکریم 1-رسیدگی وبررسی نقطه نظرات ارباب رجوع درطرح نظرسنجی ورفع موانع ومشکلات مطرح شده باحظورمسئولین اجرایی مربوطه 2-تقدیروتشکرازهمکارانی که درجهت انجام هرچه بهترامورارباب رجوع فعالیت داشته اند. در بخش تعهدات بلند مدت در سال 1390 توسط تامین اجتماعی شعبه خاتم جمعا مبلغی بالغ بر 11811726491 میالیارد ریال به مستمری بگیران تحت پوشش پرداخت گردیده است . در بخش تعهدات کوتاه مدت در سال 1390 جمعا مبلغی بالغ بر 1080169694 میلیارد ریال به بیمه شدگان تحت پوشش پرداخت گردیده است . در بخش بیمه بیکاری در سال 1390 جمعا مبلغی بالغ بر 1191928804 میلیارد ریال به بیمه شدگان بیکار توسط این شعبه پرداخت گردیده است .

در زمینه فضا سازی و نصب پیمان های سازمان در محل اداره و زیبا سازی فضای اداری و اختصاص فضای مناسب برای مراجعه کنندگان و امکانات و تسهیلات لازم برای آزمایش و اسقرار آنان در حد متعارف . وی در جوا سوال خبرنگار طنین خاتم مبنی بر مشکلات و چالش ها موجد چنین گفت : افزایش روز افزون تعداد مستمری بگیران نسبت به تعداد بیمه شدگان ؛ بدهی های انباشت شده و بعضا صعب الوصول بعضی کارگاه های بزرگ در سطح شهرستان ؛ رکود اقتصادی و تعطیلی کارگاه ها با بالا رفتن نرخ بیکاری در طی چند سال گذشته و افزایش مقرری بگیران بیمه بیکاری در شهرستان ؛ عدم شناخت کافی از وظایف و ماموریت های سازمان در سطح شهرستان از اهم مسائل و مشکلاتی است که در سالیان گذشته این اداره با آن موجه بوده است .

در پایان گفت و گو خبر نگار طنین خاتم ضمن تشکر از آقای ابویی برای ایشان و همکارانشان آرزوی سلامتی و بهروزی کرد.
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.