شناسه : 13512916
یادداشت / غلامرضا عطایی

آخرین روزهای کنکور


در هفته ی پایانی کنکور، تورق سریع مهم ترین روش برای آخرین مرور کتا بها و جزوه های شماست. این روزها آخرین روزهای خوب کنکوراست.

طنین خاتم،در هفته ی پایانی کنکور، تورق سریع مهم ترین روش برای آخرین مرور کتا بها و جزوه های  شماست. این روزها آخرین روزهای خوب کنکوراست. همه ی صفحات را با دقت و سریع از جلوچشمان خود بگذرانید. هنگام تورق سریع از وسواس و اصرار برای یادگیری آن چه تا کنون نخوانده اید پرهیز کنید.اینکار فقط سبب اتلاف وقت شما و نیز از بین رفتن آرامشتان  می شود

. پس فقط سعی کنید آن چه را تاکنون خواند هاید به خاطر بیاورید و به سایر مطالب فکر نکنید. موفقیت در پایان مسیر به کسی اختصاص خواهد داشت که چالش های پیش روی خود را ب هخوبی شناخته باشد و خود رابرای همه ی آن ها آماده کرده باشد. در روزهای باقی مانده ممکن گاهی مطالب مطالعه نشده، تمرکزتان را کم کند و احساس

فراموش کردن مطالع هشده ها هم باعث نگرانی تان شود؛این ها طبیعی ترین واکنشهایی است که پس از کنشِ مطالعه اتفاق می افتد و قطعاً با این نکته موافق هستید که هیچ کنشی از داشتن واکنش مستثنا نیست. مطالعه نشده ها را در زمان جمعبندی مدیریت کنید. فرصت آخر را از دست ندهید.

در روزهای پیش رو به مهم ترین تلاش های چند سال اخیرتان بپردازید و بعد از تلاش با خیال آسوده به نتیجه ایمان داشته باشید. این کنشِ سخ تکوشانه فقط یک واکنش خواهد داشت؛ نتیجه ی ایده آل و موفقیتی که مد تها در انتظارش بودید.

شب قبل از کنکور، موقع خواب با خودتان خلوت کنیدو مسیری را که از ابتدا تا حال طی کرد هاید مرور کنید. یقینا هرآ نچه کاشت هاید برداشت خواهید کرد. با توکل بر خداوند و اعتمادبه تلاش و کوششی که انجام داد ه اید به استقبال کنکور بروید.

 


رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 1.0 stars out of 5.