شناسه : 35518065
با هزینه ای بالغ بر یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال:


پروژه آبخیزداری سنگی ملاتی و خشکه چین بوروئیه خوانسار شهرستان خاتم در حال اجرا می باشد.

به گزارش طنین خاتم؛ اجرای عملیات مکانیکی حوزه سدخوانسارازمحل اعتبارات آبخیزداری صندوق توسعه ملی درحال اجرا است .

این عملیات شامل خشکه چین وسنگی ملاتی مجموعا به میزان 800 مترمکعب با هزینه ای بالغ بریک میلیارد وهشتصد میلیون ریال با هدف حفظ و تقویت پوشش گیاهی ورسوبگیری سیلابهای منتهی به سد خوانساردرروستای بوروئیه خوانساراجرا می شود.

 عملیات احیایی و بیولوژیک شامل بذرکاری ،بذرپاشی،نهالکاری وعملیات مکانیکی وپروژه فرهنگی و توانمندسازی جوامع محلی نیز ازجمله  فعالیتهایی می باشد که درحوزه بالادست این سداجرا ویا درحال اجرا است.

 

 
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.