محتوا با برچسب 32میلیارد.

جزئیاتی خواندنی از ماجرای وکیل 32میلیاردی!
جزئیاتی خواندنی از ماجرای وکیل 32میلیاردی!
در داخل تشكيلات دولتى، اهميت مبارزه‌ با فساد اقتصادى بيش‌تر است از عين همين كار در دستگاه قضائى. دستگاه قضائى مجازات مفسد را بر عهده دارد، دستگاه اجرائى جلوگيرى از بروز فساد را بر عهده دارد؛ اين مهم‌تر است؛ اين پيشگيرى است. در پيچ و خم دالان‌هاى...

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب 32میلیارد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب 32میلیارد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب 32میلیارد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد