محتوا با برچسب 13 ابان.

فریاد « هیهات منا الذله » در شهرستان خاتم طنین انداز شد+تصاویر
همزمان با سراسر کشور؛
فریاد « هیهات منا الذله » در شهرستان خاتم طنین انداز شد+تصاویر
مردم همیشه در صحنه شهرستان خاتم هم صدا با سراسر ایران اسلامی خشم و انزجار خود را از آمریکای جنایت کار فریاد زدند .

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب 13 ابان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب 13 ابان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب 13 ابان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد