محتوا با برچسب کمبود امکانات بهداشتی.

کمبود امکانات بهداشتی و درمانی در شهرستان/ خاتم نيازمند توجه ویژه مسئولين استان است
نماینده شهرستان خاتم در شورای استان یزد :
کمبود امکانات بهداشتی و درمانی در شهرستان/ خاتم نيازمند توجه ویژه مسئولين استان است
نماینده شهرستان خاتم در شورای استان با توجه به بعد مسافت خاتم نسبت به استان یزد، خواستار توجه ویژه مسئولین استانی نسبت به این منطقه شد.
مروست با کمبود امکانات بهداشتی و نبود پزشک متخصص روبروست
بخشدار مروست مطرح کرد ؛
مروست با کمبود امکانات بهداشتی و نبود پزشک متخصص روبروست
بخشدار مروست خاتم گفت: کمبود امکانات بهداشتی و درمانی و نبود پزشکان متخصص، مردم این منطقه را رنج می دهد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب کمبود امکانات بهداشتی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب کمبود امکانات بهداشتی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب کمبود امکانات بهداشتی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد