محتوا با برچسب کتاب هیلاری.

فتنه‌گران 88 آلت دست امریکا بودند/ آموزش پنج هزار نفر توسط آمریکا بعد از فتنه 88؛ به هوش باشیم!
پژوهشگر مسائل سیاسی فرهنگی:
فتنه‌گران 88 آلت دست امریکا بودند/ آموزش پنج هزار نفر توسط آمریکا بعد از فتنه 88؛ به هوش باشیم!
امام جمعه شاهدیه یزد گفت: کلینتون می نویسد: «در چند سال پس از آن، ما ده ها میلیون دلار سرمایه گذاری کردیم و بیش از پنج هزار فعال (طرفدار دموکراسی) را در سراسر جهان آموزش دادیم.».

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب کتاب هیلاری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب کتاب هیلاری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب کتاب هیلاری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد