محتوا با برچسب کاشت گیاه پاپایا.

کاشت و برداشت محصول پاپایا گلخانه ای برای نخستین بار در شهرستان خاتم انجام شد
مدیر جهاد کشاورزی خاتم:
کاشت و برداشت محصول پاپایا گلخانه ای برای نخستین بار در شهرستان خاتم انجام شد
مجتبی آغاز مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خاتم از کاشت گیاه پاپایا برای اولین بار در استان یزد در گلخانه های شهرستان خاتم خبر داد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب کاشت گیاه پاپایا.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب کاشت گیاه پاپایا.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد