محتوا با برچسب پور احمدیان.

کمبود امکانات بهداشتی و درمانی در شهرستان/ خاتم نيازمند توجه ویژه مسئولين استان است
نماینده شهرستان خاتم در شورای استان یزد :
کمبود امکانات بهداشتی و درمانی در شهرستان/ خاتم نيازمند توجه ویژه مسئولين استان است
نماینده شهرستان خاتم در شورای استان با توجه به بعد مسافت خاتم نسبت به استان یزد، خواستار توجه ویژه مسئولین استانی نسبت به این منطقه شد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب پور احمدیان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب پور احمدیان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب پور احمدیان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد