محتوا با برچسب نماینده مردم خاتم درمجلس.

حماسه ۹دی، تجلی بصیرت و همبستگی ملت ایران است
نماینده مردم شهرستان خاتم در مجلس شورای اسلامی:
حماسه ۹دی، تجلی بصیرت و همبستگی ملت ایران است
سخنگوی كمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی گفت: حماسه نهم دی ، تجلی بزرگ بینش و بصیرت و همبستگی ملت ایران در مقابل فتنه گران بود.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب نماینده مردم خاتم درمجلس.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب نماینده مردم خاتم درمجلس.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب نماینده مردم خاتم درمجلس.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد