محتوا با برچسب نمایشگاه عکس.

باز هم ولنگاری فرهنگی در یزد و بازهم خواب زمستانی مسئولان ارشاد استان!
وقتی برهنگی؛ ارزش هنری می شود!
باز هم ولنگاری فرهنگی در یزد و بازهم خواب زمستانی مسئولان ارشاد استان!
باز مردم شاهد ولنگاری های فرهنگی بودند اما این بار نه با رقص در دانشگاه دولتی یا همایش های دورهمی! بلکه این بار، هنر! به کمک دست اندرکاران اداره ارشاد اسلامی! آمد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب نمایشگاه عکس.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب نمایشگاه عکس.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب نمایشگاه عکس.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد