محتوا با برچسب نقیبی.

در پی بارش های اخیر هلالی های آبگیر جنگلهای دست کاشت خاتم آبگیری شد
رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری خاتم:
در پی بارش های اخیر هلالی های آبگیر جنگلهای دست کاشت خاتم آبگیری شد
رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری خاتم گفت:در پی بارشهای مطلوب اخیر چاله های کشت مناطق جنگلکاری شهرستان خاتم آبگیری شد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب نقیبی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب نقیبی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب نقیبی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد