محتوا با برچسب مهدی چاکری زاده.

مهمترین مشکل کاشت گل محمدی در خاتم فقدان کارخانه گلاب گیری است
تجلی اقتصاد مقاومتی با کشت گل محمدی توسط کارآفرین هراتی
مهمترین مشکل کاشت گل محمدی در خاتم فقدان کارخانه گلاب گیری است
کارآفرین هراتی نبود کارخانه گلاب گیری در شهرستان را از عمده مشکلات این کار عنوان و خاطر نشان کرد: محصول برداشت شده را باید به دلیل عدم وجود کارخانجات گلاب گیری در شهرستان به شهرهای اطراف صادر کنیم.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب مهدی چاکری زاده.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب مهدی چاکری زاده.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد