محتوا با برچسب منصوب.

رئیس قوه قضائیه، دو مقام قضایی را در شهرستان خاتم یزد نصب کرد
با صدور احکامی جداگانه /
رئیس قوه قضائیه، دو مقام قضایی را در شهرستان خاتم یزد نصب کرد
رئیس قوه قضائیه باصدور احکامی جداگانه رئیس دادگستری شهرستان خاتم و رئیس دادگاه عمومی مروست را منصوب کرد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب منصوب.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب منصوب.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب منصوب.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد