محتوا با برچسب معاینه فنی.

طنین خاتم گزارش می دهد/
نبود مرکز معاینه فنی در خاتم داد مردم را درآورده است/ شهردار هرات: راه اندازی معاینه فنی تا یک ماه آینده در خاتم
نبود مرکز معاینه فنی خودروها در شهرستان خاتم به نوعی سبب نارضایتی رانندگان و مالکان خودروها را فراهم آورده است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب معاینه فنی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب معاینه فنی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد