محتوا با برچسب معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد.

احیای جغرافیای فرهنگی شهرستان خاتم در دستور کار قرار گیرد
معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد :
احیای جغرافیای فرهنگی شهرستان خاتم در دستور کار قرار گیرد
معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد خواستار احیای جغرافیای فرهنگی در منطقه شهرستان خاتم شد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد