محتوا با برچسب معاون شهردار شانگهای –شهری بندری در چین-.

چرا کسی جز معاون شهردار به استقبال روحانی نیامد؟
وقتی اتفاقی غیر منتظره خبرنگاران را متوجه خود کرد!
چرا کسی جز معاون شهردار به استقبال روحانی نیامد؟
معاون شهردار شانگهای –شهری بندری در چین- به همراه معاون وزیر خارجه تنها کسانی بودند که انتظار ورود عالی ترین مقام اجرایی ایران را می‌کشیدند. حسن روحانی در مقابل چشم ده ها دوریبن و خبرنگار با معاون شهردار یکی از شهرهای بندری چین همراه میشود و به محل...

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب معاون شهردار شانگهای –شهری بندری در چین-.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب معاون شهردار شانگهای –شهری بندری در چین-.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب معاون شهردار شانگهای –شهری بندری در چین-.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد