محتوا با برچسب مصوبه رهبری.

گزارش/
"پتروشیمی هرات" پروژه ای که از نصب تابلو فراتر نرفت/ ده سال از تصویب طرح گذشت
پروژه پتروشیمی هرات، پروژه ای که رهبر معظم انقلاب با توجه به نیاز مبرم شهرستان مصوب ولی اکنون با بیش از یک دهه، برخی از اجرایی آن سر باز زده اند و به بهانه های مختلف درصد نفی کامل آن در منطقه هستند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب مصوبه رهبری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب مصوبه رهبری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد