محتوا با برچسب طرح ملی جنگلانه.

اجرای عملیات طرح ملی جنگلانه در شهرستان خاتم
همزمان با سایر مناطق کشور؛
اجرای عملیات طرح ملی جنگلانه در شهرستان خاتم
با حضور اقشار مختلف و در قالب عملیات بذرکاری طرح ملی جنگلانه در منطقه بوروئیه خوانسار شهرستان خاتم اجرا شد.
اجرای طرح ملی جنگلانه در ۵۰۰ هکتار از اراضی جنگل باغشادی شهرستان خاتم
توسط جهادگران صورت گرفت:
اجرای طرح ملی جنگلانه در ۵۰۰ هکتار از اراضی جنگل باغشادی شهرستان خاتم
طرح جنگلانه با هدف حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی با کاشت بذر های بادام کوهی و بنه توسط جهادگران بسیجی شهرستان خاتم اجرا شد.
اجرای عملیات طرح ملی جنگلانه در شهرستان خاتم+تصاویر
با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد
اجرای عملیات طرح ملی جنگلانه در شهرستان خاتم+تصاویر
باحضور اقشار مختلف و در قالب عملیات بذرکاری طرح ملی جنگلانه در منطقه باغ شادی شهرستان خاتم اجرا شد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب طرح ملی جنگلانه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب طرح ملی جنگلانه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب طرح ملی جنگلانه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد