محتوا با برچسب شورای استان یزد.

کمبود امکانات بهداشتی و درمانی در شهرستان/ خاتم نيازمند توجه ویژه مسئولين استان است
نماینده شهرستان خاتم در شورای استان یزد :
کمبود امکانات بهداشتی و درمانی در شهرستان/ خاتم نيازمند توجه ویژه مسئولين استان است
نماینده شهرستان خاتم در شورای استان با توجه به بعد مسافت خاتم نسبت به استان یزد، خواستار توجه ویژه مسئولین استانی نسبت به این منطقه شد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب شورای استان یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب شورای استان یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب شورای استان یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد