محتوا با برچسب سوخت قاچاق.

سردار بهدانی فرد فرمانده انتظامی استان یزد از کشف 34 هزار ليتر بنزین قاچاق در شهرستان خاتم خبر داد.
فرمانده انتظامی استان یزد:
IMAGE11613810512951.jpg
سردار بهدانی فرد فرمانده انتظامی استان یزد از کشف 34 هزار ليتر بنزین قاچاق در شهرستان خاتم خبر داد.
نفتکش حامل 34 هزار لیتر سوخت قاچاق در شهرستان خاتم توقیف شد
فرمانده انتظامی استان یزد:
نفتکش حامل 34 هزار لیتر سوخت قاچاق در شهرستان خاتم توقیف شد
سردار بهدانی فرد فرمانده انتظامی استان یزد از کشف 34 هزار ليتر بنزین قاچاق در شهرستان خاتم خبر داد.
کشف ۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در یزد
جانشين فرماندهي انتظامي استان يزد خبر داد
کشف ۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در یزد
جانشين فرماندهي استان يزد از كشف 30 هزار ليتر سوخت گازوئيل قاچاق طي هفته گذشته در يزد خبر داد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب سوخت قاچاق.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب سوخت قاچاق.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد