محتوا با برچسب سد خوانسار.

اجرای پروژه آبخیزداری سنگی ملاتی و خشکه چین بوروئیه خوانسار خاتم+تصاویر
با هزینه ای بالغ بر یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال:
اجرای پروژه آبخیزداری سنگی ملاتی و خشکه چین بوروئیه خوانسار خاتم+تصاویر
پروژه آبخیزداری سنگی ملاتی و خشکه چین بوروئیه خوانسار شهرستان خاتم در حال اجرا می باشد.
شتاب بخشی به عملیات عمرانی سد روستای خوانسار خاتم
فرماندار خواستار شد:
شتاب بخشی به عملیات عمرانی سد روستای خوانسار خاتم
فرماندار خاتم در بازدید از سد در حال ساخت خوانسار خواستار شتاب بخشی به عملیات عمرانی سد توسط مشاوران،ناظران،پیمانکار و مجری این طرح شد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب سد خوانسار.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب سد خوانسار.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب سد خوانسار.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد