محتوا با برچسب سخنگوی كمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس.

حماسه ۹دی، تجلی بصیرت و همبستگی ملت ایران است
نماینده مردم شهرستان خاتم در مجلس شورای اسلامی:
حماسه ۹دی، تجلی بصیرت و همبستگی ملت ایران است
سخنگوی كمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی گفت: حماسه نهم دی ، تجلی بزرگ بینش و بصیرت و همبستگی ملت ایران در مقابل فتنه گران بود.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب سخنگوی كمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب سخنگوی كمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب سخنگوی كمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد