محتوا با برچسب سازمان بازرسی.

رافت اسلامی در برابر کسانی که به بیت المال دست اندازی کردند معنا ندارد
مدیرکل بازرسی استان یزد:
رافت اسلامی در برابر کسانی که به بیت المال دست اندازی کردند معنا ندارد
مدیرکل بازرسی استان یزدگفت: حضرت علی (ع) که مجسمه تقوا، عدالت و بافت اسلامی است تنها در برابر یتیمان با بافت برخورد داشت و در مقابل کسانی قصد دست‌درازی به اموال بیت‌المال داشتند با قاطعیت رفتار می‌کرد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب سازمان بازرسی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب سازمان بازرسی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب سازمان بازرسی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد