محتوا با برچسب رکورد شکار.

رکورد شاخ توسط شکارچیان دارای پروانه در حیات وحش بوروئیه شکسته شد
رئیس اداره محیط زیست شهرستان خاتم:
رکورد شاخ توسط شکارچیان دارای پروانه در حیات وحش بوروئیه شکسته شد
رئیس اداره محیط زیست شهرستان خاتم گفت: در پناهگاه حیات وحش بورئیه شهرستان خاتم یک راس کل وحشی با طول شاخ 130 سانتیمتر توسط شکارچیان دارای پروانه شکار شد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب رکورد شکار.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب رکورد شکار.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب رکورد شکار.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد