محتوا با برچسب رو راست.

آقای رئیس جمهور، با مردم رو راست باشید
آقای رئیس جمهور، با مردم رو راست باشید
رو راست بودن دولت با مردم موضوعی است که دولت یازدهم در طول سه سال گذشته از آن حذر و سعی کرده است سخنانی متفاوت از عملکرد خود را ارائه دهد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب رو راست.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب رو راست.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب رو راست.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد