محتوا با برچسب رافت اسلامی.

رافت اسلامی در برابر کسانی که به بیت المال دست اندازی کردند معنا ندارد
مدیرکل بازرسی استان یزد:
رافت اسلامی در برابر کسانی که به بیت المال دست اندازی کردند معنا ندارد
مدیرکل بازرسی استان یزدگفت: حضرت علی (ع) که مجسمه تقوا، عدالت و بافت اسلامی است تنها در برابر یتیمان با بافت برخورد داشت و در مقابل کسانی قصد دست‌درازی به اموال بیت‌المال داشتند با قاطعیت رفتار می‌کرد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب رافت اسلامی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب رافت اسلامی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب رافت اسلامی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد