محتوا با برچسب دهه آخر صفر.

7 روحاني غیر بومی به نقاط مختلف خاتم اعزام شدند
همزمان با دهه آخر ماه صفر
7 روحاني غیر بومی به نقاط مختلف خاتم اعزام شدند
به مناسبت دهه آخر ماه صفر 7 روحاني و مبلغ غیر بومی اعزامي از دفتر تبلیغات،اوقاف و طرح هجرت به روستاها و بخش هاي شهرستان خاتم اعزام شدند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب دهه آخر صفر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب دهه آخر صفر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب دهه آخر صفر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد