محتوا با برچسب دهقان هراتی.

احیای جغرافیای فرهنگی شهرستان خاتم در دستور کار قرار گیرد
معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد :
احیای جغرافیای فرهنگی شهرستان خاتم در دستور کار قرار گیرد
معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد خواستار احیای جغرافیای فرهنگی در منطقه شهرستان خاتم شد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب دهقان هراتی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب دهقان هراتی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب دهقان هراتی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد