محتوا با برچسب دانشمند هسته ای.

جزئیات ترور شهید فخری زاده از زبان جانشین فرمانده سپاه
جزئیات ترور شهید فخری زاده از زبان جانشین فرمانده سپاه
سردار فدوی گفت: در جریان ترور شهید فخری زاده، تیربار روی نیسان مجهز به یک سیستم هوشمند ماهواره ای بوده که روی شهید فخری زاده زوم کرده بود.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب دانشمند هسته ای.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب دانشمند هسته ای.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب دانشمند هسته ای.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد