محتوا با برچسب خیابان قیام یزد.

شهردار یزد:
محور امیرچقماق – قیام - شاه طهماسب یزد محور نمونه گردشگری کشور می‌شود
شهردار یزد گفت: در دیدار وزیر راه و شهرسازی از بافت تاریخی یزد بیان شد که محور امیرچقماق – قیام - شاه طهماسب یزد می‌تواند محور نمونه گردشگری کشور ‌شود.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب خیابان قیام یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب خیابان قیام یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب خیابان قیام یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد