محتوا با برچسب خانه هلال.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان خاتم گفت: دو خانه هلال در روستاهای بخش مروست شهرستان خاتم با حضور مسئولین شهرستانی افتتاح شد.
رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان خاتم:
61684214.jpg
رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان خاتم گفت: دو خانه هلال در روستاهای بخش مروست شهرستان خاتم با حضور مسئولین شهرستانی افتتاح شد.
خانه هلال بستری برای هم افزایی در محرومیت زدایی است
رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان خاتم:
خانه هلال بستری برای هم افزایی در محرومیت زدایی است
رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان خاتم گفت: دو خانه هلال در روستاهای بخش مروست شهرستان خاتم با حضور مسئولین شهرستانی افتتاح شد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب خانه هلال.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب خانه هلال.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد