محتوا با برچسب حسن بلندیان.

تأسیس اولین اندیشکده اقتصاد، فناوری و صنعت در یزد
رئیس سازمان بسیج مهندسین یزد عنوان کرد
تأسیس اولین اندیشکده اقتصاد، فناوری و صنعت در یزد
رئیس سازمان بسیج مهندسین یزد گفت: چالش های اقتصاد کشور از نوع مدیریتی هستند به این معنا که می توان با مدیریت یکپارچه و پویا این مشکلات را رفع کرد.
استان یزد نیازمند تغییر نوع نگاه به صنایع است/طرح های جدید بسیج برای آب استان یزد
مسئول بسیج مهندسین صنعت استان یزد:
استان یزد نیازمند تغییر نوع نگاه به صنایع است/طرح های جدید بسیج برای آب استان یزد
مسئول بسیج مهندسین صنعت استان یزد گفت: نگاه بسیج مهندسین استان یزد برای مسئله آب نگاهی کشوری است و تنها به استان منحصر نمی شود و معتقد است با نگاهی یکپارچه می توان مسئله آب را حل کرد
استان یزد نیازمند تغییر نوع نگاه به صنایع است/طرح های جدید بسیج برای آب استان یزد
مسئول بسیج مهندسین صنعت استان یزد:
استان یزد نیازمند تغییر نوع نگاه به صنایع است/طرح های جدید بسیج برای آب استان یزد
مسئول بسیج مهندسین صنعت استان یزد گفت: نگاه بسیج مهندسین استان یزد برای مسئله آب نگاهی کشوری است و تنها به استان منحصر نمی شود و معتقد است با نگاهی یکپارچه می توان مسئله آب را حل کرد

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب حسن بلندیان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب حسن بلندیان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب حسن بلندیان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد