محتوا با برچسب بی سواد.

علی رغم رشد 20درصدی آموزش سوادآموزی در استان؛
3 درصد یزدی ها هنوز بی سواد هستند
معاون سواد آموزی آموزش و پرورش یزد: میزان افراد بی سواد در استان یزد 3 درصد می باشد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب بی سواد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب بی سواد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب بی سواد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد