محتوا با برچسب آبیاری نوین.

بهره وری آب با اجرای سامانه نوین آبیاری 25 درصد افزایش یافت
مجری سامانه های نوین آبیاری در خاتم مطرح کرد
بهره وری آب با اجرای سامانه نوین آبیاری 25 درصد افزایش یافت
مجری طرح سامانه های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی گفت: 20 درصد اراضی کشور به سامانه نوین آبیاری تجهیز شده است که با اجرای این طرح 25 درصد میزان بهره وری آب افزایش یافت.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب آبیاری نوین.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب آبیاری نوین.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب آبیاری نوین.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد