محتوا با برچسب آبگیری چاله.

در پی بارش های اخیر هلالی های آبگیر جنگلهای دست کاشت خاتم آبگیری شد
رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری خاتم:
در پی بارش های اخیر هلالی های آبگیر جنگلهای دست کاشت خاتم آبگیری شد
رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری خاتم گفت:در پی بارشهای مطلوب اخیر چاله های کشت مناطق جنگلکاری شهرستان خاتم آبگیری شد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب آبگیری چاله.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب آبگیری چاله.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب آبگیری چاله.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد